បានលេចធ្លាយChromebook ជំនាន់បន្ទាប់របស់ ក្រុមហ៊ុនSamsung

បានលេចធ្លាយChromebook ជំនាន់បន្ទាប់របស់ ក្រុមហ៊ុនSamsung

បន្ទាប់ពីមានការលេចធ្លាយនៅដើមសប្តាហ៍នេះព័ត៌មានបន្ថែមស្តីពី Galaxy Chromebookរបស់Samsungបានរកឃើញនៅលើអ៊ីនធឺណិតរួម។ផ្ទាំងផ្សាយ ពាណិជ្ជកម្មមួយដែលចែករំលែកដោយក្រុមហ៊ុន Microsoft tipster WalkingCat បានបង្ហាញថាឧបករណ៍នេះនឹងបំពាក់អេក្រង់ប្រភេទ QLED ទំហំ ១៣,៣...