មិនចង់ឲ្យមានមេរោគនៅជិតមែនឬ?នៅទីនេះមានវិធីសាស្ត្រក្នុងការកំចាត់វា

មិនចង់ឲ្យមានមេរោគនៅជិតមែនឬ?នៅទីនេះមានវិធីសាស្ត្រក្នុងការកំចាត់វា

ដូចដែលយើងបានដឹងហើយថាប្រទេសលកម្ពុជាយើងកំពុងតែប្រឈមនឹងមេរោគកូវីដ១៩  គឺជាពេលវេលាមួយដែលទាមទារអោយយើងម្នាក់ៗ ត្រូវរក្សាគម្លាតសង្គម ពាក់ម៉ាស់ លាងដៃនឹងអាកុលឬសាប៊ូលអោយបានញឹកញាក់។ ស្របជាមួយគ្នានេះផងដែរ យើងក៏មិនត្រូវភ្លេចសំអាតនូេវឧកបរណ៌ប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងនោះទេ រួមមានទូរស័ព...