ក្រុមហ៊ុនYoutube កំពុងមានបញ្ហាលើគេហទំព័ររបស់ខ្លួន

ក្រុមហ៊ុនYoutube កំពុងមានបញ្ហាលើគេហទំព័ររបស់ខ្លួន

ក្រុមហ៊ុនYoutubeបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃពុធថាគេហទំព័រ YouTube កំពុងជួបប្រទះបញ្ហានៅលើគេហទំព័រដែលរារាំងវីដេអូពីការផ្ទុកវីដេអូ។ពេលអ្នកមើលវីដេអូវានឹងបង្ហាញអេក្រង់ខ្មៅនោះជាបញ្ហាធំមួយសម្រាប់ទស្សនិកជនទស្សនាវីដេអូ។ អ្នកប្រើប្រាស់បានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅលើ Twitter...