ខ្សែភាពយន្តថ្មីបំផុតរបស់Sailor Moon នឹងចាក់ផ្សាយលើNetflix នៅថ្ងៃទី ៣ ខែមិថុនានេះ

ខ្សែភាពយន្តថ្មីបំផុតរបស់Sailor Moon នឹងចាក់ផ្សាយលើNetflix នៅថ្ងៃទី ៣ ខែមិថុនានេះ

ខ្សែភាពយន្តថ្មីបំផុតនៅក្នុងសិទ្ធិពិសេសរបស់សាជីវកម្ម Sailor Moon គឺ Pretty Guardian Sailor Moon Eternal The Movie  ដែលត្រូវបានចេញផ្សាយដំបូងជាពីរភាគ នឹងត្រូវបានចាក់ផ្សាយនៅលើទូរទស្សន៍ Netflix នៅថ្ងៃទី ៣ ខែមិថុនាខាងមុខនេះ។ ការមកដល់របស់ នៅលើ Netflix...