ទំហំផ្លូវការនៃហ្គេម Call of Duty Modern Warfare, Warzone និង Black Ops Cold War គឺមានទំហំធំពេកសម្រាប់ PS4

ទំហំផ្លូវការនៃហ្គេម Call of Duty Modern Warfare, Warzone និង Black Ops Cold War គឺមានទំហំធំពេកសម្រាប់ PS4

Activision បានប្រកាសនៅព្រឹកថ្ងៃនេះថា “ Call of Duty: Black Ops Cold War, Modern Warfare, និង Warzone គឺធំណាស់ក្នុងការរួមរស់ជាមួយhard drive PS4 ស្តង់ដារ។ នៅយប់ថ្ងៃពុធកាលពីឆ្នាំមុន  Call of Duty: Black Ops Cold War បានអាប់ដេតឡើងទៅរដូវកាលទី ២ ។ ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនេះគឺ...