ទូរទស្សន៍ឌីជីថល 4K ថ្មីរបស់សូនី អ៊ែមខ្លាំង!!

ទូរទស្សន៍ឌីជីថល 4K ថ្មីរបស់សូនី អ៊ែមខ្លាំង!!

ក្រុមហ៊ុនសូនីបានប្រកាសទូរទស្សន៍ថ្មីរបស់ខ្លួនគឺទូរទស្សន៍ Bravia XR សម្រាប់ឆ្នាំ ២០២១ រួមទាំងម៉ូដែល OLED និង LCD ។ ម៉ូឌែលដែលមានសមត្ថភាពខ្ពស់ជាច្រើននឹងត្រូវបញ្ចូលនូវដំណើរកាCognitive Processor...