តោះមកមើលការបង្កើតឧបករណ៍លេងដែលអាចលេងបានមានទំហំដូចទូរទស្សន៍ Nintendo Switch

តោះមកមើលការបង្កើតឧបករណ៍លេងដែលអាចលេងបានមានទំហំដូចទូរទស្សន៍ Nintendo Switch

ក្រុមហ៊ុនNintendoប្តូរជាប្រព័ន្ធដែលមានទំហំរួចទៅហើយប៉ុន្តែYouTuberដែលមានឈ្មោះMichael Pickបានសម្រេចចិត្តធ្វើឱ្យវាកាន់តែធំជាងមុនលទ្ធផលគឺជា ឧបករណ៍ដែលធំជាងកូនកាត់ចល័តរបស់ក្រុមហ៊ុន Nintendo ចំនួន ៦៥០ ភាគរយ។ PickបានអះអាងថាវាជាNintendo Switchដែលមានដំណើរការពេញលេញធំបំផុត...