អ្នកស្រាវជ្រាវប្រហែលជាបានរកឃើញកាឡាក់ស៊ីមួយ

អ្នកស្រាវជ្រាវប្រហែលជាបានរកឃើញកាឡាក់ស៊ីមួយ

ពីរបីសប្តាហ៍ដ៏ល្អសម្រាប់ការប្រទះឃើញវត្ថុឆ្ងាយៗនៅក្នុងសកលលោក។ ដូចដែលទស្សនាវដ្តី Forbes កត់សម្គាល់ អ្នកស្រាវជ្រាវជនជាតិជប៉ុនបានរកឃើញនូវអ្វីដែលអាចជាកាឡាក់ស៊ីឆ្ងាយបំផុតដែលគេស្គាល់រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ន។ HD1 មានចម្ងាយគ្រប់គ្រាន់ដែលពន្លឺរបស់វាត្រូវបានគេប៉ាន់ស្មានថាមានអាយុកាល...