បរិបទថ្មីកាន់តែប្រសើរឡើងសម្រាប់ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Android 12

បរិបទថ្មីកាន់តែប្រសើរឡើងសម្រាប់ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Android 12

លក្ខណ:មួយដែលកាន់តែថ្មីសម្រាប់ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការAndroid12គឺ ការទទួលបានប៊ីតនិងបំណែកដែលប្រាប់យើងពីអ្វីដែលត្រូវរំពឹងពីប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិ​ការអនាគត។ចំណែកនៃលេខសំងាត់WiFiដែលនៅក្បែរនោះគឺជាមុខងារថ្មីដែលរង់ចាំនិងដោះស្រាយបញ្ហាមួយក្នុងចំណោមបញ្ហាពិភពលោកដំបូងបំផុតដែលយើងមាន។...