ទូរស័ព្ទដៃរបស់អ្នកប្រែក្លាយជាកូនសោរឡាន?

ទូរស័ព្ទដៃរបស់អ្នកប្រែក្លាយជាកូនសោរឡាន?

ក្រុមហ៊ុនឡានPolestar ទើបតែអនុវត្តតាមក្រុមហ៊ុន Tesla ដោយការដោះសោឡានតាមរយៈកម្មវិធីApp។ ក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តនេះកំពុងតែធ្វើការផ្លាស់ប្តូរ Polestar 2 ធ្វើឱ្យទាន់សម័យជាមួយនឹងមុខងារសោរបេតាឌីជីថល(beta Digital Key) ដែលអាចដោះសោរថយន្តបានតាមរយៈកម្មវិធីក្នុងទូរស័ព្ទរបស់អ្នក។...