ក្រុមហ៊ុន Sony បានលក់ PS5 បានច្រើនជាង 4.5 លានគ្រឿងរួចទៅហើយ

ក្រុមហ៊ុន Sony បានលក់ PS5 បានច្រើនជាង 4.5 លានគ្រឿងរួចទៅហើយ

ក្រុមហ៊ុន Sony មិនដែលមានស្តុកទុក PlayStation 5 គ្រប់គ្រាន់ទេចាប់តាំងពីវាបានបើកដំណើរការប៉ុន្តែនៅតែអាចលក់បានចំនួន 4.5 លានគ្រឿងនៅក្នុងឆ្នាំ ២០២០ ដែលត្រូវគ្នានឹងការលក់ PS4 ក្នុងអំឡុងពេលត្រីមាសទី ៣ នៃកុងសូល។ ក្រុមហ៊ុនបានប្រកាសថារួមជាមួយនឹងការលក់ចំនួន 1,4 លាន PS4...