ទូរទស្សន៍ MicroLED ទំហំ 110-inch របស់ Samsung ចេញបង្ហាញជាផ្លូវការជាមួយតម្លៃកប់

ទូរទស្សន៍ MicroLED ទំហំ 110-inch របស់ Samsung ចេញបង្ហាញជាផ្លូវការជាមួយតម្លៃកប់

ប្រសិនបើអ្នកមិនសូវពេញចិត្តនូវគុណភាពរូបភាពជាមួយទូរទស្សន៍ប្រភេទ bezels និង OLED នេះជាដំណឹងល្អសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នា ដោយពេលនេះក្រុមហ៊ុន Samsung បានដាក់ឱ្យដំណើរការនូវទូរទស្សន៍ MicroLED TV ដែលមានទំហំ 110-inch ជាផ្លូវការហើយ។ គួរបញ្ជាក់ផងដែរថាក្រុមហ៊ុននេះក៏ធ្លាប់មានទូរទស្សន៍...