ការលេចរូបរាងថ្មីអំពី case ស្មាតហ្វូន Galaxy S21’s silicone S Pen

ការលេចរូបរាងថ្មីអំពី case ស្មាតហ្វូន Galaxy S21’s silicone S Pen

យោងតាមការលេចធ្លាយមុនៗ បានបង្ហាញថាក្រុមហ៊ុន Samsung នឹងនាំមកនូវស្មាតហ្វូនដែលមានការគាំទ្រ S Pen ជាមួយ Galaxy S21 ឬជាមួយនឹងស្មាហ្វូន S21 Ultra ប៉ុន្តែទូរស័ព្ទទាំងនោះនឹងមិនមានរន្ធសម្រាប់ប៊្លុកឡើយ។ សម្រាប់ S21 Ultra’s S Pen...