ក្រុមហ៊ុន Netflix បានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពទៅលើគុណភាពសម្លេងសម្រាប់អ្នកមើលដែលប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Android

ក្រុមហ៊ុន Netflix បានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពទៅលើគុណភាពសម្លេងសម្រាប់អ្នកមើលដែលប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Android

សូមកុំមានការភ្ញាក់ផ្អើលអីប្រសិនបើអ្នកកំពុងទស្សនាវីដេអូរតាម Netflix ហើយមានអារម្មណ៍ថាស្តាប់ទៅល្អប្រសើរជាមុនសម្រាប់អ្នកដែលកំពុងប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទ Android ។ ព្រោះថាថ្មីៗនេះក្រុមហ៊ុន Netflix បានដំឡើងកម្មវិធី Android របស់ខ្លួនដើម្បីចាក់សម្លេងជា xHE-AAC (ពង្រីកHE-AAC ជាមួយ...