ត្រកូល PlayStation Now ប្រចាំខែមេសារួមបញ្ចូលទាំង Avengers របស់ Marvel និងផ្សេងៗទៀត

ត្រកូល PlayStation Now ប្រចាំខែមេសារួមបញ្ចូលទាំង Avengers របស់ Marvel និងផ្សេងៗទៀត

វាជាការចាប់ផ្តើមនៃខែថ្មីមួយទៀតហើយនោះមានន័យថា PlayStation Now មានហ្គេមថ្មីមួយទៀតដែលនឹងចូលមកដល់ PlayStation Now ក្នុងខែមេសា គឺត្រកូល Marvel’s Avengers, Borderlands 3 និង The Long Dark ។ ហ្គេមទាំងអស់ខាងលើនឹងអាចលេងបានចាប់ពីថ្ងៃទី ៦ ខែមេសា។ Marvel’s Avengers...