ហ្គេមដែលឈ្នះរង្វាន់ Golden Joystick Awards ឆ្នាំ ២០២០

ហ្គេមដែលឈ្នះរង្វាន់ Golden Joystick Awards ឆ្នាំ ២០២០

Golden Joystick Awards ឆ្នាំ ២០២០ បានបញ្ចប់ជាផ្លូវការហើយដោយកម្មវិធី The Last of Us 2 ទទួលបានពានរង្វាន់ចំនួន ៦ ។ ប្រសិនបើអ្នកខកខានមិនបានសំដែងសូមកុំបារម្ភយើងបានប្រមូលអ្នកឈ្នះទាំងអស់នៅទីនេះដូច្នេះអ្នកអាចមើលឃើញហ្គេមណាដែលទទួលបានរង្វាន់គ្រប់ផ្ទះ។ The Last of Us...