ហ្គេម PlayStation 5 ធំៗចំនួន10ដែលនឹងមកដល់នៅឆ្នាំ 2021

ហ្គេម PlayStation 5 ធំៗចំនួន10ដែលនឹងមកដល់នៅឆ្នាំ 2021

ឥឡូវនេះក្រុមហ៊ុនសូនី(Sony)បានដាក់ចេញនូវ PlayStation 5 ហើយប្រសិនបើអ្នកបានរកឃើញវាអ្នកមានរឿងជាច្រើនដែលត្រូវរង់ចាំនៅឆ្នាំក្រោយ។ ទាំងអ្នកអភិវឌ្ឍន៍បស់សូនីនិងអ្នកdevelopers បានចាប់ផ្តើមបង្កើនកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ពួកគេដើម្បីធ្វើឱ្យឆ្នាំ ២០២១...