ក្រុមហ៊ុន Sony នាំយកកាសស្តាប់ត្រចៀក WF-1000XM4 របស់ខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសឥណ្ឌា

ក្រុមហ៊ុន Sony នាំយកកាសស្តាប់ត្រចៀក WF-1000XM4 របស់ខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសឥណ្ឌា

កាសត្រចៀក WF-1000XM4 របស់Sonyគឺជាជម្រើសរបស់យើងសម្រាប់ម៉ូដែលឥតខ្សែ កំពូលនៃឆ្នាំ2021ហើយនៅតែជាកាសស្តាប់ត្រចៀកដ៏ល្អបំផុតមួយចំនួនដែលអ្នកអាច ទិញបាន។ កាសស្តាប់ត្រចៀកកំពូលត្រូវបានណែនាំជាលើកដំបូងកាលពីឆ្នាំមុន ហើយបានក្លាយជាជម្រើសដ៏ពេញនិយមមួយយ៉ាងឆាប់រហ័សក្នុងចំណោម audiophiles ។...