ការណែនាំអំពីការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពរបស់ Tesla មានការគាំទ្រកម្មវិធី Apple Music

ការណែនាំអំពីការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពរបស់ Tesla មានការគាំទ្រកម្មវិធី Apple Music

ដោយយោងតាមគណនី Twitter ឈ្មោះ greentheonly ដែលបានបង្ហោះថាក្រុមហ៊ុន Tesla អាចបន្ថែមការគាំទ្រដល់កម្មវិធី Apple Music ឆាប់ៗនេះ។ Spotify គឺជាកម្មវិធីដ៏សំខាន់ដើម្បីស្តាប់តន្ត្រីដោយប្រើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណេតរបស់ក្រុមហ៊ុន Tesla...