កម្មវិធី Signal app ត្រូវបាន Down នៅពេលដែលអ្នកប្រើប្រាស់គេចចេញពីលក្ខខណ្ឌឯកជនភាពរបស់ WhatsApp ថ្មី

កម្មវិធី Signal app ត្រូវបាន Down នៅពេលដែលអ្នកប្រើប្រាស់គេចចេញពីលក្ខខណ្ឌឯកជនភាពរបស់ WhatsApp ថ្មី

កម្មវិធីផ្ញើសារ Signal ដែលមានសុវត្ថិភាពដោយបាន Encrypte សារឆ្លើយឆ្លង កាលពីថ្ងៃសៅទី 16 បានដោះស្រាយបញ្ហាបច្ចេកទេសចំពេលមានការទាញយកថ្មីជាច្រើន នៅពេលអ្នកប្រើប្រាស់ចង់គេចចេញពីលក្ខខណ្ឌឯកជនភាពថ្មីរបស់ WhatsApp ។ គូប្រជែងជាមួយ Telegram និង WhatsApp, Signal ក៏ប្រើការអ៊ិនគ្រីប...