បន្ទិចទៀត យើងនឹងអាចបង្រៀនកម្មវិធីGoogle Assistant ពីការបញ្ចេញសំឡេងហើយ

បន្ទិចទៀត យើងនឹងអាចបង្រៀនកម្មវិធីGoogle Assistant ពីការបញ្ចេញសំឡេងហើយ

កម្មវិធី Google Assistant កំពុងតែត្រូវបានកែសម្រួលអោយមានសមត្ថភាពប្រសើរជាងមុន ដោយអាចកែសំលេង ក៏ដូចជាការយល់ដឹងពីបរិបទនៅពេលនិយាយនិងកំណត់ពេលវេលា នៅក្នុងការបង្ហោះប្លក់ប្រកាសអំពីការផ្លាស់ប្តូរ។ ក្រុមហ៊ុន Google...