បច្ចុប្បន្ន TikTok មានអ្នកប្រើប្រាស់ប្រចាំខែចំនួន ១ ពាន់លាននាក់

បច្ចុប្បន្ន TikTok មានអ្នកប្រើប្រាស់ប្រចាំខែចំនួន ១ ពាន់លាននាក់

ជិតប្រាំឆ្នាំបន្ទាប់ពី Twitter បិទ Vine TikTok បានឈានដល់ចំនួនអ្នកប្រើប្រាស់សកម្មប្រចាំខែចំនួន ១ ពាន់លាននាក់ ក្រុមហ៊ុនបានប្រកាសពីព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់នៅក្នុងការប្រកាសកំណត់ហេតុបណ្ដាញមួយកាលពីថ្ងៃចន្ទ។ ការទាក់ទាញអ្នកប្រើប្រាស់ ១ ​​ពាន់លាននាក់ទៅគ្រប់វេទិកាគឺជាជោគជ័យដ៏សំខាន់។...