កាសលេងហ្គេមដ៏ល្អមួយដែលបានលេចចេញនៅ CES 2022

កាសលេងហ្គេមដ៏ល្អមួយដែលបានលេចចេញនៅ CES 2022

HyperX គឺជាកាសលេងហ្គេមដ៏ល្អបំផុតមួយចំនួនក្នុងទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះ ឬដូច្នេះហើយ ដែលជាមូលហេតុដែលយើងរំភើបចំពោះ HyperX Cloud Alpha Wireless។ វាដឹកនាំក្រុមដែល HyperX បានប្រកាសនៅ CES 2022 ។ អ្វីដែលពិសេសសម្រាប់​Cloud Alpha Wireless គឺថាមពលថ្មរបស់វាដែលអាច​ប្រើប្រាស់បានរហូតដល់...