សមត្ថភាពមិនចាញ់iPhone 12 Max Proទេ កុំច្រឡំ

សមត្ថភាពមិនចាញ់iPhone 12 Max Proទេ កុំច្រឡំ

ក្រុមហ៊ុន OnePlus បានប្រកាសបង្ហាញពីទូរស័ព្ទជំនាន់ថ្មីរបស់ខ្លួនចំនួនពីរម៉ូឌែលកាលពីយប់មិញនេះ ដោយម៉ូឌែលទាំងពីរនេះនឹងដំណើរការដោយប្រព័ន្ធ Android ស៊េរីឆ្នាំ ២០២១ របស់ខ្លួនគឺ OnePlus 9 និង OnePlus 9 Pro ។ ដូចការរំពឹងទុក OnePlus 9 Pro...