ក្រុមហ៊ុនWalmartចាប់ផ្តើមលក់ឧបករណ៍មួយចំនួនដែលមាន Onn-Branded

ក្រុមហ៊ុនWalmartចាប់ផ្តើមលក់ឧបករណ៍មួយចំនួនដែលមាន Onn-Branded

ក្រុមហ៊ុនWalmartបានចាប់ផ្តើមលក់ជាផ្លូវការនូវឧបករណ៍ទូរទស្សន៍4K Android TV ដែលបានចុះបញ្ជីនៅលើគេហទំព័ររបស់ខ្លួនអស់រយៈពេលមួយខែហើយ។ក្រុមហ៊ុនយក្សលក់រាយបានបញ្ជាក់ប្រាប់ទៅ 9to5Goole ថាឧបករណ៍ស្ទ្រីមOnn-Branded...