ទូរស័ព្ទថ្មីបំផុតរបស់ Nokia មានតម្លៃតិចជាងមួយឆ្នាំនៃ 4K Netflixទៅទៀត

ទូរស័ព្ទថ្មីបំផុតរបស់ Nokia មានតម្លៃតិចជាងមួយឆ្នាំនៃ 4K Netflixទៅទៀត

បន្ទាប់ពីបានលេងជាមួយស្មាតហ្វូន Android នៅគ្រប់ចំណុចនៃតម្លៃផលិតផល Nokia Mobile បានប្រកាសជាមុននូវទូរស័ព្ទដែលមានតម្លៃទាបសម្រាប់រដូវក្តៅឆ្នាំ ២០២១ ។ Nokia G20កំពុងត្រូវបានដាក់ជាមួយនឹងថាមពលថ្ម 5,000+mAh និងសមាសធាតុ...