ការអាប់ដេតចុងក្រោយរបស់Vizio អាចជួយទូរទស្សន៍របស់ខ្លួនដំណើរការជាមួយ PS5 និង Xbox Series X

ការអាប់ដេតចុងក្រោយរបស់Vizio អាចជួយទូរទស្សន៍របស់ខ្លួនដំណើរការជាមួយ PS5 និង Xbox Series X

ក្រុមហ៊ុនVizio បានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពលើកម្មវិធីបង្កប់ និងមុខងារមួយចំនួននៅក្នុងទូរទស្សន៍ជំនាន់ចុងក្រោយបង្អស់របស់ខ្លួន ដែលការធ្វើបច្ចុប្បន្ននេះគឺពោរពេញទៅដោយលក្ខណៈពិសេសនិងការកែលំអសម្រាប់អ្នកដែលលេងហ្គេមនៅលើ PS5, Xbox Series X, ឬ PC ជាមួយ Nvidia RTX 3080 (ឬ...