ទូរទស្សន៍ QLED ឆ្នាំ 2022 របស់ Samsung ជាឈុត 4K និង 8K ដំបូងដែលមានប្រេកង់ 144Hz

ទូរទស្សន៍ QLED ឆ្នាំ 2022 របស់ Samsung ជាឈុត 4K និង 8K ដំបូងដែលមានប្រេកង់ 144Hz

ដើម្បីចាប់ផ្តើម ឈុត Neo QLED ដែលកំពុងពេញនិយមឥឡូវនេះរួមបញ្ចូលនូវអ្វីដែល Samsung និយាយថាជាឈុត 4K និង 8K ដំបូងដែលមានការបញ្ចូល 144Hz ជំនួសឱ្យ 120Hz ធម្មតា។ ទូរទស្សន៍ SAMSUNG សន្យាធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវគុណភាពរូបភាពដោយមិនគិតពីប្រភព។ រាល់ឈុត 8K និង 4K Neo QLED បានលោតពីអំពូល...