សមត្ថភាពPixel 6 និង6 Pro ដាច់ឆ្ងាយពីPixel 5

សមត្ថភាពPixel 6 និង6 Pro ដាច់ឆ្ងាយពីPixel 5

បន្ទាប់Apple ​បានដាក់បង្ហាញនូវផលិតផលរបស់ខ្លួនកាលពីម្សិលមិញ ឥឡូវដល់វេនGoogle ​បញ្ចេញនូវផលិតផលរបស់ខ្លួនម្តង ដោយនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍Google, ក្រុមហ៊ុននេះបានបង្ហាញពីស្មាតហ្វូនPixel 6 និង Pixel 6...