ការសន្យារបស់ក្រុមហ៊ុន LGសម្រាប់ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពថ្មី

ការសន្យារបស់ក្រុមហ៊ុន LGសម្រាប់ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពថ្មី

នៅសប្តាហ៍នេះក្រុមហ៊ុនLGបានបញ្ជាក់ថាបានដកខ្លួនចេញពីឧស្សាហកម្មទូរស័ព្ទប៉ុន្តែចុះយ៉ាងណាចំពោះទូរស័ព្ទដែលខ្លួនផលិតរួចហើយ។ ក្រុមហ៊ុនទើបតែប្រកាសថា ស្មាតហ្វូនLGទំនើបទាំងអស់ដែលកំពុងប្រើប្រាស់នឹងទទួលបានការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព​ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Android រហូតដល់ទៅ ៣...