ម្ចាស់Pixel 3ជាច្រើនបានបង្ហាញពីបញ្ហាដែលគេបានជួប

ម្ចាស់Pixel 3ជាច្រើនបានបង្ហាញពីបញ្ហាដែលគេបានជួប

ម្ចាស់Pixel 3 កាន់តែច្រើនកំពុងប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាដែលអាចធ្វើឱ្យទូរស័ព្ទរបស់ពួកគេ គ្មានប្រយោជន៍។ យោងតាម ​​Ars Technica ការកើនឡើងនៃអ្នកប្រើប្រាស់ Pixel 3 និង 3XL នៅលើអ៊ីនធឺរបស់ Google វេទិកាគាំទ្ររបស់ក្រុមហ៊ុននិងរ៉េដដិតនិយាយថាទូរស័ព្ទ របស់ពួកគេ“ ពិបាក”...