ក្រុមហ៊ុនApple បានយកសមត្ថភាពផលិត 3nm ទាំងមូលរបស់ TSMC

ក្រុមហ៊ុនApple បានយកសមត្ថភាពផលិត 3nm ទាំងមូលរបស់ TSMC

តាមរយ:ប្រភពឧស្សាហកម្មអះអាងថាការផលិតបន្ទះឈីបដំបូងរបស់TSMCផលិតនៅលើដំណើរការ៣ណាណូម៉ែត្រថ្មីត្រូវបានក្រុមហ៊ុនAppleបញ្ជាទិញអោយប្រើប្រាស់ទាំង ឧបករណ៍ iOS និង Apple Silicon ។យោងតាមរបាយការណ៍មុន ៗ ថា TSMC ជិតដល់ទីបញ្ចប់នៃដំណើរការ៣ណាណូម៉ែត្ររបស់ខ្លួន។...