ក្រុមហ៊ុនNetflixបង្ហាញមុខងារថ្មីដែលអាចទាញយកការទស្សនាចុងក្រោយបំផុត

ក្រុមហ៊ុនNetflixបង្ហាញមុខងារថ្មីដែលអាចទាញយកការទស្សនាចុងក្រោយបំផុត

ការបន្ថែមមុខងារទូរស័ព្ទចល័តថ្មីមួយនៃក្រុមហ៊ុនNetflixដែលនឹងទាញយកការណែនាំបង្ហាញនិងភាពយន្តដោយស្វ័យប្រវត្តិផ្អែកលើប្រវត្តិដែលអ្នកបានមើល។ក្រុមហ៊ុនបានប្រកាសថាការទាញយកសម្រាប់អ្នកចាប់ផ្តើមដំណើរការជាសកលថ្ងៃនេះសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Android ជាមុនសិន។...