ហ្គេម Super Mario 3D All Star បានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពទៅជំនាន់ 1.1.0

ហ្គេម Super Mario 3D All Star បានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពទៅជំនាន់ 1.1.0

ថ្មីៗនេះក្រុមហ៊ុន Nintendo បានចេញផ្សាយអំពីការ Update ហ្គេម Super Mario 3D all-star ទៅជាំ Version 1.1.0 ដែលមានការបន្ថែមឧបករណ័បញ្ជា GameCube ដែលអាចបញ្ជាពេលលេងហ្គេម Super Mario Sunshine បានផងដែរ។ ហើយលើសពីនេះវាក៏បានគាំទ្រមុខងារ invert Camera និងការជួសជុលផ្សេងទៀត។ ហ្គេម...