មិនចាំបាច់ដល់ទីតំាំងផ្ទាល់ ក៏អាចមើលខាងក្នុងផ្ទះបានដែរ  ជាមួយកម្មវិធី3D Home

មិនចាំបាច់ដល់ទីតំាំងផ្ទាល់ ក៏អាចមើលខាងក្នុងផ្ទះបានដែរ ជាមួយកម្មវិធី3D Home

ក្រុមហ៊ុនបានប្រកាសនៅថ្ងៃនេះថាកម្មវិធី 3D Home របស់Zillow អាចបង្កើតផែនការជាន់នៅផ្ទះដោយផ្អែកលើការស្កេនទិន្នន័យអ្នកប្រើប្រាស់(user uploads)។ មុខងារថ្មីដែលដំណើរការដោយបច្ចេកវិទ្យាAI (artificial intelligence technology)របស់ក្រុមហ៊ុនZillow...