ទីបំផុតMicrosoft សម្រេចបញ្ចេញOneDriveកំណែ៦៤ប៊ីត សម្រាប់Window

ទីបំផុតMicrosoft សម្រេចបញ្ចេញOneDriveកំណែ៦៤ប៊ីត សម្រាប់Window

ក្រុមហ៊ុន Microsoft បានបញ្ចេញWindow64 bit ដំបូងបង្អស់នៅដើមខែសីហាឆ្នាំមុននេះ។ នៅឆ្នាំ ២០០៧ ក្រុមហ៊ុនបានចេញមកជាមួយ OneDrive ។ ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ក៏ការចេញផ្សាយWindow នៃកម្មវិធីធ្វើសមកាលកម្មឯកសារ(file-syncing app) កំពុងធ្វើឱ្យលោតដល់ 64 ប៊ីត(bit) ដោយក្រុមហ៊ុន...