សន្និសីទ CES 2022 របស់ NVIDIA ក្នុងរយៈពេល 10 នាទី

សន្និសីទ CES 2022 របស់ NVIDIA ក្នុងរយៈពេល 10 នាទី

សន្និសីទសារព័ត៌មាន CES 2022 តែងតែផ្តល់ព័ត៌មានមិន​ច្រើននោះទេ ប៉ុន្តែ NVIDIA ពិតជាបានបង្ហាញផលិតផលគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍មួយចំនួននៅឆ្នាំនេះ។ ចំនុចសំខាន់ក្នុងចំណោមនោះគឺ RTX 3090 Ti ដែលជាកាតក្រាហ្វិកថ្មីរបស់វា ដែលទំនងជា GPU លេងហ្គេមដ៏មានឥទ្ធិពលបំផុតដែលមិនធ្លាប់មាន។...