ឥឡូវនេះ Telegram អនុញ្ញាតឱ្យអ្នកកំណត់សំឡេងថ្មីជាមួយនឹងជម្រើសជាច្រើន

ឥឡូវនេះ Telegram អនុញ្ញាតឱ្យអ្នកកំណត់សំឡេងថ្មីជាមួយនឹងជម្រើសជាច្រើន

នៅក្នុងការអាប់ដេតថ្មី Telegram បានប្រកាសថាខ្លួននឹងអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់កំណត់សំឡេងណាមួយជាសម្លេងជូនដំណឹងរបស់ពួកគេ។ អ្នក​អាច​ប្រើ​ឯកសារ​សំឡេង​ខ្លីៗ​ដែល​បាន​បង្ហោះ​ពី​ទូរសព្ទ​របស់អ្នក និង​រក្សាទុក​សារ​ជាសំឡេង​ជូនដំណឹង​ពីការ​ជជែក។ Telegram...