លេចចេញព័ត៌មានខ្លះៗរបស់ MacBook Air ដែលធំជាង 15-inch សម្រាប់នៅឆ្នាំ 2023

លេចចេញព័ត៌មានខ្លះៗរបស់ MacBook Air ដែលធំជាង 15-inch សម្រាប់នៅឆ្នាំ 2023

ក្រុមហ៊ុន Apple កំពុងបង្កើត MacBook Air ទំហំ 15 អ៊ីងធំជាង ដែលអាចចេញនៅឆ្នាំ 2023 នេះបើយោងតាមការស្រាវជ្រាវដែលបានចែករំលែកនៅថ្ងៃនេះដោយ Display Supply Chain Consultants នៅក្នុងរបាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសរបស់ខ្លួន។ អ្នកវិភាគ Ross Young...