ការមកដល់Black Panther របស់ក្រុមហ៊ុន Marvel’s Avengers

ការមកដល់Black Panther របស់ក្រុមហ៊ុន Marvel’s Avengers

យើងបានដឹងថាវានឹងមកដល់ប៉ុន្តែសង្គ្រាមសម្រាប់ការពង្រីក សម្រាប់ Avengers របស់ Marvel ឥឡូវនេះមានកាលបរិច្ឆេទតាមផ្លូវ។ អ្នកបោះពុម្ពផ្សាយបានប្រកាសនៅថ្ងៃនេះថា Square Enix នឹងចេញ DLC ឥតគិតថ្លៃនៅថ្ងៃទី១៧ខែសីហា។ដោយសារតែមានការ បង្ហាញមាតិកាធំបំផុតដល់ Marvel’s...