តំបន់បិទខ្ទប់នៅកម្ពុជា.  Lockdown areas in Cambodia

ប្រភពដើមពីគេហទំព័រហ្វេសប៊ុកផ្លូវការរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ដែលត្រូវកែសម្រួលដោយ CFU E-Sports League Cambodia។
ករណីដែលមានមានការផ្លាស់ប្តូរ ឬមានកំហុសណាមួយដោយអចេតនា សូមជូនដំណឹងមកយើងជាបន្ទាន់ យើងរីករាយក្នុងការកែសម្រួលនៅលើគេហទំព័រCFU E-Sports League Cambodiaរបស់យើងខ្ញុំ។

Source from the official Facebook page of the Cambodian government
Produced by CFU E-Sports League Cambodia
If there are any changes or errors, please notify us immediately and we will update immediately
CFU E-Sports League Cambodia Facebook

តំបន់ក្រហម

 តំបន់ដែលមានការឆ្លងកម្រិតខ្លំាំង

តំបន់លឿងទំុ៖

តំបន់ដែលមានការឆ្លងកម្រិតមធ្យម

តំបន់លឿង៖

 តំបន់ដែលមានការឆ្លងកម្រិតស្រាល