ផ្តាច់មុខ Apple Arcade ដ៏ល្អបំផុតមួយទៀតកំពុងធ្វើដំណើរទៅកាន់វេទិកាជាច្រើន។ ‘SKATE CITY’ នឹងមកដល់នៅថ្ងៃទី ៦ ខែឧសភា។​​ ក្រុមហ៊ុន Skate City នឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ក្រុមហ៊ុន Nintendo Switch, PlayStation, Xbox និង PC តាមរយៈហាង Steam និង Epic Games ។ ហើយវានឹងត្រូវចំណាយអស់ ១៥ ដុល្លារ។ ប៉ុន្តែប្រសិនបើអ្នកបញ្ជាទិញវាជាមុននៅលើហាង eShop ឬ Epic Games Store,នឹងអាចយកវាបានក្នុងតំលៃ ១០ ដុល្លារ។

Skate City ជាឧទាហរណ៍មួយប៉ុន្តែដល់ដំណាច់ឆ្នាំ ២០២០ យើងក៏ទទួលបាននូវកម្មវិធីដ៏អស្ចារ្យបំផុតរបស់លោក Tony Hawk ដែលជាអ្នកថែរទាំ។ សូម្បីតែក្រុមហ៊ុន EA ផលក៏ទទួលបានប្រកាសនៅដើមឆ្នាំនេះថាខ្លួនបានបង្កើតស្ទូឌីយោថ្មីដើម្បីបង្កើត ” Skate 3 “។ Skate City នឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ក្រុមហ៊ុន Nintendo Switch, PlayStation, Xbox និង PC តាមរយៈហាង Steam និង Epic Games ។