តើហ្គេម PS5និង PS4ថ្មីអ្វីខ្លះដែលត្រូវបានចេញផ្សាយនៅក្នុងអ្នកលក់រាយរាងកាយ ហើយជាផ្នែកមួយនៃការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព PlayStation Store នៅសប្តាហ៍នេះ? ជាងនេះទៅបញ្ជីនៃហ្គេមថ្មី PS5 និង PS4 នៅសប្តាហ៍នេះគឺស្រាលជាងមុនបន្តិច។ ទោះយ៉ាងណានៅតែមាន Disco Elysium និង Outriders ដើម្បីទន្ទឹងរងចាំ។ សំរាប់តារាងរាយឈ្មោះហ្គេមPS5ថ្មីទាំងអស់នៅឆ្នាំ២០២១និងកាលបរិច្ឆេទចេញលក់ហ្គេម PS4 ថ្មីទាំងអស់នៅឆ្នាំ ២០២១ សូមចុចលើតំណភ្ជាប់។

សហរដ្ឋអាមេរិក

ថ្ងៃទី ២៩ ខែមីនា

DOOM 3: VR Edition (PS4)

ថ្ងៃទី ៣០ ខែមីនា

Auto Chess (PS5)

Disco Elysium (PS5, PS4)

ថ្ងៃទី ១ ខែមេសា

Outriders (PS5, PS4)

ចក្រភពអង់គ្លេស

ថ្ងៃទី ២៩ ខែមីនា

DOOM 3: VR Edition (PS4)

ថ្ងៃទី ៣០ ខែមីនា

Auto Chess (PS5)

Disco Elysium (PS5, PS4)

ថ្ងៃទី ១ ខែមេសា

Outriders (PS5, PS4)

ប្រភព៖  pushsquare.

ដើម្បីអានពត៌មានបច្ចេកវិទ្យាថ្មីបន្ថែម៖ https://cfu-esports.com/ ឬ ចូលទៅកាន់ FB Page៖ CFU E-Sports League Cambodia