នេះជាកម្មវិធីពត៌មានថ្មីរបស់Microsoft សម្រាប់ទូរស័ព្ទដៃនិងWindow 11
Microsoft កំពុងបើកដំណើរការMicrosoft Start todayដែលជាកម្មវិធីព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលនឹងបញ្ចូលទៅក្នុងWindow 11 ហើយអាចចូលប្រើបានតាមអ៊ីនធឺណិតនិងនៅលើប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ iOS និង Android ។ ដូច Microsoft News ដែរ Microsoft Start រួមបញ្ចូលទាំងបណ្តាញព័ត៌មាននិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយពីអ្នកបោះពុម្ពផ្សាយជាង ១.០០០ នាក់។ Microsoft ប្រើបច្វេវិទ្យា AI និងក្បួនដោះស្រាយការរៀនម៉ាស៊ីនដើម្បីតម្រៀបតាមព័ត៌មានដែលត្រូវបានបង្ហាញដល់អ្នកប្រើប្រាស់និងដើម្បីកំណត់ខ្លឹមសារផ្ទាល់ខ្លួនដោយផ្អែកលើចំណាប់អារម្មណ៍និងមាតិកា។ ក៏មាន“ ការសម្របសម្រួលដោយមនុស្សផ្ទាល់ខ្លះដែរ ប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុន Microsoft បានបញ្ឈប់អ្នកសារព័ត៌មាននិងបុគ្គលិកវិចារណកថារាប់សិបនាក់នៅអង្គការ Microsoft News និង MSN របស់ខ្លួនកាលពីឆ្នាំមុន ដូច្នេះវាមិនច្បាស់ទេថាតើអ្នកកែសម្រួលនឹងចូលរួមយ៉ាងដូចម្តេច។ Microsoft ចាប់ផ្តើមនឹងបង្ហាញពីstories, recommendations, និង sports scores លទ្ធផលប្រកួតកីឡាឬអាកាសធាតុនៅក្នុងព័ត៌មាន។ វាពិតជាការរួមបញ្ចូលគ្នារវាងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ Microsoft ក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះជាមួយ MSN, Microsoft News។ Source: www.theverge.com ដើម្បីអានពត៌មានបច្ចេកវិទ្យាថ្មីបន្ថែម លោកអ្នកអាចចូលទៅកាន់តំណភ្ជាប់ខាងក្រោម៖CFU E-Sports League CambodiaWeb : https://cfu-esports.com/FB Page : CFU […]

Written by Heaur

09/08/2021

Microsoft កំពុងបើកដំណើរការMicrosoft Start todayដែលជាកម្មវិធីព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលនឹងបញ្ចូលទៅក្នុងWindow 11 ហើយអាចចូលប្រើបានតាមអ៊ីនធឺណិតនិងនៅលើប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ iOS និង Android ។

ដូច Microsoft News ដែរ Microsoft Start រួមបញ្ចូលទាំងបណ្តាញព័ត៌មាននិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយពីអ្នកបោះពុម្ពផ្សាយជាង ១.០០០ នាក់។ Microsoft ប្រើបច្វេវិទ្យា AI និងក្បួនដោះស្រាយការរៀនម៉ាស៊ីនដើម្បីតម្រៀបតាមព័ត៌មានដែលត្រូវបានបង្ហាញដល់អ្នកប្រើប្រាស់និងដើម្បីកំណត់ខ្លឹមសារផ្ទាល់ខ្លួនដោយផ្អែកលើចំណាប់អារម្មណ៍និងមាតិកា។ ក៏មាន“ ការសម្របសម្រួលដោយមនុស្សផ្ទាល់ខ្លះដែរ ប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុន Microsoft បានបញ្ឈប់អ្នកសារព័ត៌មាននិងបុគ្គលិកវិចារណកថារាប់សិបនាក់នៅអង្គការ Microsoft News និង MSN របស់ខ្លួនកាលពីឆ្នាំមុន ដូច្នេះវាមិនច្បាស់ទេថាតើអ្នកកែសម្រួលនឹងចូលរួមយ៉ាងដូចម្តេច។

Microsoft ចាប់ផ្តើមនឹងបង្ហាញពីstories, recommendations, និង sports scores លទ្ធផលប្រកួតកីឡាឬអាកាសធាតុនៅក្នុងព័ត៌មាន។ វាពិតជាការរួមបញ្ចូលគ្នារវាងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ Microsoft ក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះជាមួយ MSN, Microsoft News។

Source: www.theverge.com

ដើម្បីអានពត៌មានបច្ចេកវិទ្យាថ្មីបន្ថែម លោកអ្នកអាចចូលទៅកាន់តំណភ្ជាប់ខាងក្រោម៖
CFU E-Sports League Cambodia
Web : https://cfu-esports.com/
FB Page : CFU E-Sports League Cambodia
YouTube : CFU E-Sports League Cambodia – YouTube
Telegram: https://t.me/cfu_esports

ដើម្បីអានពត៌មានបច្ចេកវិទ្យាថ្មីបន្ថែម លោកអ្នកអាចចូលទៅកាន់តំណភ្ជាប់ខាងក្រោម៖

Related Articles

Microsoft បានបញ្ចប់ជីវិត Internet Explorer បាត់ទៅហើយ

Microsoft បានបញ្ចប់ជីវិត Internet Explorer បាត់ទៅហើយ

អ្នកប្រើប្រាស់ដែលព្យាយាមចូលប្រើ Internet Explorer ចាប់ពីថ្ងៃនេះ នឹងត្រូវបានបង្វែរទៅរក Microsoft Edge ដែលជាកម្មវិធីរុករកតាមអ៊ីនធឺណិតដ៏ទំនើបរបស់ក្រុមហ៊ុន …