ក្រុមហ៊ុន Microsoft បានរាយការណ៍ពីប្រាក់ចំណូលរបស់ខ្លួនសម្រាប់ត្រីមាសចុងក្រោយដែលបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី ៣០ ខែមិថុនាដែលជាត្រីមាសទី ៤ នៃឆ្នាំសារពើពន្ធរបស់ខ្លួន។ ប្រាក់ចំណូលសរុបមានចំនួន ៤៦,១៥ ពាន់លានដុល្លារខ្ពស់ជាងការប៉ាន់ស្មានដែលបានប៉ាន់ស្មានដោយអ្នកវិភាគ បើយោងតាមRefinitiv ។ ប្រាក់ចំណូលបានកើនឡើង ២១ ភាគរយ។

ប្រាក់ចំណូលចំនួន ១៤,៦៩ ពាន់លានដុល្លារត្រូវបានរកបានដោយ“ ដំណើរការផលិតភាពនិងដំណើរការអាជីវកម្ម” របស់ក្រុមហ៊ុនម៉ៃក្រូសូហ្វខណៈដែលផ្នែក“ កុំព្យូទ័រផ្ទាល់ខ្លួនកាន់តែច្រើន” មានចំនួន ១៤,០៩ ពាន់លានដុល្លារ។ ទន្ទឹមនឹងនេះប្រាក់ចំណូលពីការលក់អាជ្ញាប័ណ្ណវីនដូទៅOEMs  គឺធ្លាក់ចុះ ៣ ភាគរយ។

Source: www.gsmarena.com

ដើម្បីអានពត៌មានបច្ចេកវិទ្យាថ្មីបន្ថែម លោកអ្នកអាចចូលទៅកាន់តំណភ្ជាប់ខាងក្រោម៖
CFU E-Sports League Cambodia
Web : https://cfu-esports.com/
FB Page : CFU E-Sports League Cambodia
YouTube : CFU E-Sports League Cambodia – YouTube
Telegram: https://t.me/cfu_esports