ក្រុមហ៊ុន Google បានសាកល្បងកម្មវិធីថ្មីមួយដែលមានឈ្មោះថា ‘Task Mate’ ដើម្បីប្រមូលព័ត៌មានទាក់ទងនឹងអាជីវកម្ម និងសេវាកម្មនានា។
របាយការណ៍ដំបូងចេញផ្សាយដោយ 9to5Google បានលើឡើងថា កម្មវិធីថ្មីនេះកំពុងតែត្រូវបានសាកល្បងនៅក្នុង beta។ កម្មវិធីដែលបង្កើតដោយហ្គូហ្គោលមានឈ្មោះថា“ Task Mate” ហើយវាដូចជាកម្មវិធីGoogle Opinion Rewards ដែលយើងអាចនឹងទទួលបានរង្វាន់បន្ទាប់ពីយើងបានបញ្ចេញមនូវគំនិតយោបល់របស់យើងពាក់ព័ន្ធនឹងសេវាកម្មសេវាកម្ម Google។ តាមពិត កម្មវិធី Google Opinion rewards ជាកម្មវិធីដែលនឹងសួរសំណួរដោយផ្អែកលើការទិញឬការប្រើប្រាស់ផលិតផលហ្គូហ្គោលថ្មីៗ ដូចជាជី Gmail, Google Assistant, និង YouTube។ ជាថ្នូរនឹងការឆ្លើយនឹងសំនួរទាំងនេះ យើងនឹងទទួលបានរង្វាន់ពី Google Play ដើម្បីអាចយកមកប្រើសំរាប់កម្មវិធី Play Store apps ឬការជាវ subscriptions។ ដោយឡែកចំពោះកម្មវិធី Task mate នេះវានឹងសួរសំណួរទៅកាន់អ្នកប្រើប្រាស់ច្រើនជាងមុន ដោយទាក់ទងនឹងផលិតផល រូបភាព ទីកន្លែង អាជីវកកម្ម ឬការផ្ទៀងផ្ទាត់ការបកប្រែជាដើម ដែលមាន័យថា Task Mate​ នឹងប្រមូលយកទិន្ន័យចេញពីការយល់ឃើញរបស់យើង។  យ៉ាងណាមិញ អ្នកប្រើប្រាស់អាចទទួលបានរង្វាន់ ដោយការកត់ត្រាជាប្រយោគឬការថតជាចម្លង ដើម្បីជួយអោយ Google បានស្វែងយល់ពីការលក្ខណៈពិសេសណាមួយពីតំបន់ដែលយើងរស់នៅ ផលិតផល ឬសេវាកម្មនានា។ Source: www.gsmarena.com

Written by Heaur

11/25/2020

របាយការណ៍ដំបូងចេញផ្សាយដោយ 9to5Google បានលើឡើងថា កម្មវិធីថ្មីនេះកំពុងតែត្រូវបានសាកល្បងនៅក្នុង beta។ កម្មវិធីដែលបង្កើតដោយហ្គូហ្គោលមានឈ្មោះថា“ Task Mate” ហើយវាដូចជាកម្មវិធីGoogle Opinion Rewards ដែលយើងអាចនឹងទទួលបានរង្វាន់បន្ទាប់ពីយើងបានបញ្ចេញមនូវគំនិតយោបល់របស់យើងពាក់ព័ន្ធនឹងសេវាកម្មសេវាកម្ម Google។

តាមពិត កម្មវិធី Google Opinion rewards ជាកម្មវិធីដែលនឹងសួរសំណួរដោយផ្អែកលើការទិញឬការប្រើប្រាស់ផលិតផលហ្គូហ្គោលថ្មីៗ ដូចជាជី Gmail, Google Assistant, និង YouTube។ ជាថ្នូរនឹងការឆ្លើយនឹងសំនួរទាំងនេះ យើងនឹងទទួលបានរង្វាន់ពី Google Play ដើម្បីអាចយកមកប្រើសំរាប់កម្មវិធី Play Store apps ឬការជាវ subscriptions។

ដោយឡែកចំពោះកម្មវិធី Task mate នេះវានឹងសួរសំណួរទៅកាន់អ្នកប្រើប្រាស់ច្រើនជាងមុន ដោយទាក់ទងនឹងផលិតផល រូបភាព ទីកន្លែង អាជីវកកម្ម ឬការផ្ទៀងផ្ទាត់ការបកប្រែជាដើម ដែលមាន័យថា Task Mate​ នឹងប្រមូលយកទិន្ន័យចេញពីការយល់ឃើញរបស់យើង។  យ៉ាងណាមិញ អ្នកប្រើប្រាស់អាចទទួលបានរង្វាន់ ដោយការកត់ត្រាជាប្រយោគឬការថតជាចម្លង ដើម្បីជួយអោយ Google បានស្វែងយល់ពីការលក្ខណៈពិសេសណាមួយពីតំបន់ដែលយើងរស់នៅ ផលិតផល ឬសេវាកម្មនានា។

Source: www.gsmarena.com

ដើម្បីអានពត៌មានបច្ចេកវិទ្យាថ្មីបន្ថែម លោកអ្នកអាចចូលទៅកាន់តំណភ្ជាប់ខាងក្រោម៖

Related Articles

Microsoft បានបញ្ចប់ជីវិត Internet Explorer បាត់ទៅហើយ

Microsoft បានបញ្ចប់ជីវិត Internet Explorer បាត់ទៅហើយ

អ្នកប្រើប្រាស់ដែលព្យាយាមចូលប្រើ Internet Explorer ចាប់ពីថ្ងៃនេះ នឹងត្រូវបានបង្វែរទៅរក Microsoft Edge ដែលជាកម្មវិធីរុករកតាមអ៊ីនធឺណិតដ៏ទំនើបរបស់ក្រុមហ៊ុន …