នេះគឺជាមុខងារថ្មីរបស់Google Meet
Google Meetកំពុងពង្រីកមុខងាររបស់ខ្លួនដែលធ្វើឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់ងាយស្រួលក្នុងការសន្ទនានៅក្នុងបរិយាកាសដែលមានពន្លឺតិច។ បញ្ហាប្រឈមធំបំផុតមួយនៅក្នុងប្រព័ន្ធការងារពីផ្ទះគឺកង្វះពន្លឺ។ ដូចនេះក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាធំៗ ជាពិសេសហ្គូហ្គោលបានបញ្ចេញមុខងារពន្លឺដែលមានប្រយោជន៍បំផុតដល់អ្នកប្រើប្រាស់ ដោយវាអាចបង្កើនពន្លឺដោយស្វ័យប្រវត្តិនៅក្នុងបរិយាកាសងងឹត។ លក្ខណៈពិសេសថ្មីរបស់ហ្គូហ្គោលនេះនឹងមានសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ទាំងអស់ក៏ដូចជាសមាជិក G Suite និងសមាជិកអាជីវកម្ម។ ក្នុងពេលនេះ ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនឹងត្រូវបានចេញផ្សាយបន្តិចម្តង ៗ ហើយវាអាចចំណាយពេល ១៥ ថ្ងៃដើម្បីទៅដល់អ្នកប្រើប្រាស់ជាទូទៅ។ Source: www.somagnews.com ដើម្បីអានពត៌មានបច្ចេកវិទ្យាថ្មីបន្ថែម លោកអ្នកអាចចូលទៅកាន់តំណភ្ជាប់ខាងក្រោម៖CFU E-Sports League CambodiaWeb : https://cfu-esports.com/FB Page : CFU E-Sports League CambodiaYouTube : CFU E-Sports League Cambodia – YouTubeTelegram: https://t.me/cfu_esports

Written by Heaur

09/22/2021

Google Meetកំពុងពង្រីកមុខងាររបស់ខ្លួនដែលធ្វើឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់ងាយស្រួលក្នុងការសន្ទនានៅក្នុងបរិយាកាសដែលមានពន្លឺតិច។

បញ្ហាប្រឈមធំបំផុតមួយនៅក្នុងប្រព័ន្ធការងារពីផ្ទះគឺកង្វះពន្លឺ។ ដូចនេះក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាធំៗ ជាពិសេសហ្គូហ្គោលបានបញ្ចេញមុខងារពន្លឺដែលមានប្រយោជន៍បំផុតដល់អ្នកប្រើប្រាស់ ដោយវាអាចបង្កើនពន្លឺដោយស្វ័យប្រវត្តិនៅក្នុងបរិយាកាសងងឹត។ លក្ខណៈពិសេសថ្មីរបស់ហ្គូហ្គោលនេះនឹងមានសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ទាំងអស់ក៏ដូចជាសមាជិក G Suite និងសមាជិកអាជីវកម្ម។ ក្នុងពេលនេះ ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនឹងត្រូវបានចេញផ្សាយបន្តិចម្តង ៗ ហើយវាអាចចំណាយពេល ១៥ ថ្ងៃដើម្បីទៅដល់អ្នកប្រើប្រាស់ជាទូទៅ។

Source: www.somagnews.com

ដើម្បីអានពត៌មានបច្ចេកវិទ្យាថ្មីបន្ថែម លោកអ្នកអាចចូលទៅកាន់តំណភ្ជាប់ខាងក្រោម៖
CFU E-Sports League Cambodia
Web : https://cfu-esports.com/
FB Page : CFU E-Sports League Cambodia
YouTube : CFU E-Sports League Cambodia – YouTube
Telegram: https://t.me/cfu_esports

ដើម្បីអានពត៌មានបច្ចេកវិទ្យាថ្មីបន្ថែម លោកអ្នកអាចចូលទៅកាន់តំណភ្ជាប់ខាងក្រោម៖

Related Articles

Microsoft បានបញ្ចប់ជីវិត Internet Explorer បាត់ទៅហើយ

Microsoft បានបញ្ចប់ជីវិត Internet Explorer បាត់ទៅហើយ

អ្នកប្រើប្រាស់ដែលព្យាយាមចូលប្រើ Internet Explorer ចាប់ពីថ្ងៃនេះ នឹងត្រូវបានបង្វែរទៅរក Microsoft Edge ដែលជាកម្មវិធីរុករកតាមអ៊ីនធឺណិតដ៏ទំនើបរបស់ក្រុមហ៊ុន …