ហ្វេសប៊ុកបានបង្កើតកម្មវិធីព្រឹត្តិប័ត្រព័ត៌មានឯករាជ្យ(independent newsletter)ដែលមានរយៈពេលយូររបស់ខ្លួនដែលមានឈ្មោះថាBulletin។ លោក Mark Zuckerberg បានធ្វើការប្រកាសអំពីមុខងារនេះនៅក្នុងបន្ទប់ជជែកជាសំលេង(voice chat rooms)ដែលហ្វេសប៊ុកបានបើកដំណើរការថ្មីៗនេះ។ នាយកប្រតិបត្តិហ្វេសប៊ុកបានបញ្ជាក់ថាគម្រោងនេះគឺជាការឆ្លើយតបទៅនឹងអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងនៅក្នុងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ។

ព្រឹត្តិប័ត្រនឹងផ្តល់ជូននូវមាតិកាបង់ប្រាក់និងឥតគិតថ្លៃ។ អត្ថបទខ្លះអាចរកបានដោយឥតគិតថ្លៃ។ អ្នកផ្សេងទៀតនឹងតម្រូវឱ្យបង់ប្រាក់។ អតិថិជនដែលបានបង់ប្រាក់ក៏នឹងមានសិទ្ធិចូលមើលក្រុមហ្វេសប៊ុក(Facebook Groups)ផ្តាច់មុខនិងការបន្ថែមដូចជាផ្លាកសញ្ញា។ មានសេចក្តីរាយការណ៍មកថាហ្វេសប៊ុកបង់ប្រាក់អោយអ្នកនិពន្ធមួយចំនួនដើម្បីប្រើប្រាស់ព្រឹត្តិប័ត្រ។ ខណៈពេលដែលលោក Zuckerberg បានបញ្ជាក់ថាហ្វេសប៊ុកនឹងមិនយកលុយពីអ្នកនិពន្ធទេ។

Source: www.somagnews.com

ដើម្បីអានពត៌មានបច្ចេកវិទ្យាថ្មីបន្ថែម លោកអ្នកអាចចូលទៅកាន់តំណភ្ជាប់ខាងក្រោម៖
CFU E-Sports League Cambodia
Web : https://cfu-esports.com/
FB Page : CFU E-Sports League Cambodia
YouTube : CFU E-Sports League Cambodia – YouTube
Telegram: https://t.me/cfu_esports