សល់មួយថ្ងៃនៅពីការបើកដំណើរការជាផ្លូវការរបស់ PlayStation 5 ហើយយើងបានត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ដើម្បីបង្ហាញការលេងហ្គេមមួយចំនួន! សូមក្រឡេកមើលDemon’s Soul,SPIDER MAN,GODFALL,នោះដែលមានការលេង ១ ម៉ោងដែលបានលេងដោយSteamer។សូមទស្សនាវីដេអូនៅខាងក្រោម។ឥឡូវនេះសូមក្រឡេកមើលវីដេអូដែលខ្ញុំទទួលបានពីYoutubeនៅលើវីដេអូនោះវាមានការលេង ១ ម៉ោងដែលលេងអំពីDemon’s Soul,Spider-Man: Miles Morales,GodFallនិងបង្ហាញពីរបៀបដែលវាលេងនិងនិយាយអំពីហ្គេម។សូមចុចវីដេអូនៅខាងក្រោមដើម្បីមើល។

សូមទស្សនាវីដេអូនៅខាងលើ

នៅក្នុងវីដេអូនោះយើងអាចឃើញថាពួកគេបង្ហាញយើងនិងស្វែងយល់ពី Spider-Man: Miles Morales និង Godfall (ដែលគួរឱ្យទាក់ទាញខ្លាំងជាងអ្វីដែលយើងបានគិតពីមុន) ។ យើងចូលទៅអ្វីដែលជាជំនាន់បន្ទាប់អំពីPS5។

Source:

www.engadget.com

www.youtube.com