ពាណិជ្ជកម្មថ្មីនេះត្រូវបានចាក់ផ្សាយនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ពិសេសមួយរបស់ក្រុមហ៊ុន Apple “One More Thing” កាលពីថ្ងៃអង្គារការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មថ្មី “Behind the Mac” បង្ហាញពីតួលេខគួរឱ្យកត់សម្គាល់ដើម្បីបង្កើត,តន្ត្រី,ទូរទស្សន៍,ភាពយន្តនិងច្រើនទៀត។

ហើយនៅក្នុងវីដេអូយើងឃើញមានមនុស្សល្បី ៗ ជាច្រើនមានដូចជាKendrick Lamar, Gloria Steinem, Billie Eilish, RuPaul, Tarana Burke, Spike Lee, Stephen Colbert, Takashi Murakami, និង Saul Perlmutter។នៅក្នុងវីដេអូនោះយើងអាចឃើញពួកគេបង្ហាញរូបភាពដោយប្រើ”Mac”។

យោងតាមក្រុមហ៊ុន Apple អ្នកដែលចូលរួមក្នុងកម្មវិធី“Hornor” SMASH.org ដែលជាអង្គការមួយដែលព្យាយាមបង្កើតកម្លាំងបច្ចេកវិទ្យាចម្រុះតាមរយៈការផ្តល់សិទ្ធិស្មើគ្នាទៅនឹងអេសអេសសម្រាប់សិស្សដែលមានពណ៌។

source:

www.appleinsider.com

www.youtube.com